2017-10-17

Stały Sąd Polubowny

Stały sąd polubowny rozpatruje spory o prawa majątkowe wynikłe z umów zawartych między konsumentami a przedsiębiorcami. Jest właściwy w zakresie sporów konsumenckich wynikających na tle sprzedaży towarów i usług m.in. w przypadku sporów związanych ze sprzedażą produktów powszechnie używanych przez konsumentów (m.in. obuwia, sprzętu AGD, RTV, zabawek, żywności). Dodatkowo sąd jest właściwy w przypadku sporów dotyczących usług konsumenckich (m.in. remontowo-budowlanych).


 

Stały Sąd Polubowny przy Lubelskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Lublinie mieści się przy ul. Tomasza Zana 38C, 20-601 Lublin.

Sąd składa się z przewodniczącego i stałych arbitrów wybieranych przez organizacje konsumentów i przedsiębiorców. Pracuje na podstawie regulaminu. W rejestrze podmiotów uprawnionych, prowadzonym przez UOKiK prowadząca stały sąd polubowny Inspekcja Handlowa została wpisana pod numerem 6.

Arbitrzy stałego sądu polubownego:

 • spełniają warunki niezbędne wymagane ustawą z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r., poz. 1823), w szczególności w zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia, jak również posiadają ogólną znajomość prawa;

 • są powoływani na czteroletnie kadencje przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej na podstawie rekomendacji stron umowy o utworzenie niniejszego sądu zawartej przez wojewódzkiego inspektora z organizacjami pozarządowymi reprezentującymi interesy konsumentów lub interesy przedsiębiorców oraz innymi zainteresowanymi jednostkami organizacyjnymi;

 • prowadzą postępowania w sposób niezależny i bezstronny, w szczególności nie mogą przyjmować instrukcji, wskazówek oraz zaleceń od stron sporu lub ich przedstawicieli;

 • mają obowiązek niezwłocznego ujawnienia sądowi okoliczności, które mogą wpływać na ich niezależność lub bezstronność lub powodować konflikt interesów z jedną ze stron sporu;

 • ich wynagrodzenie nie jest uzależnione od wyniku postępowań, jakie prowadzą;

 • są zobowiązane do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie tego postępowania.

 

Sąd polubowny wydaje rozstrzygnięcia w trzyosobowych składach, przy czym rozstrzygnięcia zapadają w taki sposób, że zapewnia się równą liczbę osób reprezentujących interesy konsumentów oraz osób reprezentujących interesy przedsiębiorców. Przewodniczący składu orzekającego w stałym sądzie polubownym oraz przedstawiciele organów administracji publicznej nie mogą reprezentować interesów konsumentów ani przedsiębiorców.

Aby postępowanie przed stałym sądem polubownym mogło zostać wszczęte konieczne jest podjęcie próby kontaktu z drugą stroną i bezpośredniego rozwiązania sporu. Próba ta powinna być podjęta przed upływem roku od dnia, kiedy składany jest wniosek o wszczęcie postępowania. Prosimy mieć na uwadze inne okoliczności, które mogą wpłynąć na odmowę rozpatrzenia sporu. Podstawą rozstrzygnięcia są powszechnie obowiązujące przepisy prawa unijnego, krajowego oraz zasady słuszności. Strona ma prawo wycofać się z postępowania.

Stały sąd polubowny jest uprawniony do odmowy rozpatrzenia sporu kiedy:

 • wnioskodawca nie podjął przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania próby kontaktu z drugą stroną i bezpośredniego rozwiązania sporu;

 • spór jest błahy lub wniosek o wszczęcie postępowania spowoduje uciążliwości dla drugiej strony;

 • sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami jest w toku albo została już rozpatrzona przez Inspekcję, sąd, inny właściwy podmiot albo sąd powszechny;

 • wartość przedmiotu sporu jest wyższa albo niższa od progów finansowych określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 37 ust. 8 ustawy o Inspekcji Handlowej;

 • wnioskodawca złożył wniosek o wszczęcie postępowania po upływie roku od dnia, w którym podjął próbę kontaktu z drugą stroną i bezpośredniego rozwiązania sporu;

 • rozpatrzenie sporu spowodowałoby poważne zakłócenie działania sądu.

 

Konsument lub przedsiębiorca powinien skierować do Sądu wniosek o rozpatrzenie sprawy wraz zapisem na sąd polubowny. Wniosek wnosi się do sądu polubownego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania konsumenta albo siedzibę przedsiębiorcy. Do skierowania sprawy na wokandę wymagana jest zgoda drugiej strony. Językiem, w którym można składać wnioski o wszczęcie postępowania przed stałym sądem polubownym oraz językiem w jakim jest prowadzone postępowanie jest język polski.

(gotowe wzory do pobrania pod tekstem, na końcu tej strony)

 

Formularz wniosku i zapisu wraz z dokumentacją należy przesłać pocztą tradycyjną. Ww. dokumentację można również przesłać w postaci elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Dokumenty wniesione za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

W przypadkach wymagających wiadomości specjalnych z zakresu jakości produktów lub usług, Sąd po wysłuchaniu wniosków stron może wezwać w charakterze biegłego rzeczoznawcę z listy rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub usług, prowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej.

Postępowania prowadzone jest bez opłat wstępnych, ale, że w jego toku mogą być ponoszone koszty związane z udziałem w postępowaniu (np. koszty związane z opiniami rzeczoznawców, jakie strona może ponieść w toku postępowania).

Wyrok Sądu Polubownego lub ugoda przed nim zawarta mają moc prawną na równi z wyrokiem sądu powszechnego lub ugodą zawartą przed takim sądem po ich uznaniu przez sąd albo po stwierdzeniu przez sąd ich wykonalności.

Postępowanie kończy się sporządzeniem protokołu, który zawiera informację o wyniku postępowania. Wynik postępowania może mieć charakter ugody zawartej przed zakończeniem postępowania, ugody zawartej przed sądem albo wyroku stałego sądu polubownego. Postępowanie i jego ustalenia mają charakter wiążący pod warunkiem uzyskania klauzuli wykonalności pod zawartą ww. ugodą albo wyrokiem.

Inspekcja Handlowa nie prowadzi analiz przypadków, w których strony zastosowały się do wyniku postępowania przed stałym sądem polubownym, w stosunku do liczby wszczętych postępowań.

Informacje dotyczące postępowania przed Sądem Polubownym udzielane są telefonicznie przez Przewodniczącego Sądu pod nr tel. 81 528 07 50 lub osobiście w siedzibie Sądu w Lublinie przy ul. Tomasza Zana 38c, pokój 518.

Załączniki

  Art. 37 Ustawy o In...Handlowej.pdf 302,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rozporządzenie Min...andlowej..pdf 258,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ustawa o pozasądow...umenckich.pdf 345,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  WZÓR ZAPISU SSP 2017.doc 36 KB (doc) szczegóły pobierz
  WZÓR WNIOSKU SSP 2017.docx 15,93 KB (doc) szczegóły pobierz
  Część 5 Ustawy K...cywilnego.pdf 911,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Umowa o zorganizowa... Lublinie.pdf 2,11 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Lista stałych arbi...SP Lublin.doc 52 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się