2017-02-16

Rejestry, ewidencje, archiwa

-       rejestr skarg,

-       rejestr skarg przekazanych do załatwienia według kompetencji,

-       rejestr skierowanych do organów ścigania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,

-       rejestr wniosków o ukaranie skierowanych do sądów rejonowych,

-       rejestr nałożonych grzywien w formie mandatów karnych,

-       rejestr formularzy ewidencjonowanych,

-       lista rzeczoznawców do spraw jakości produktów i usług,

-       ewidencja arbitrów zasiadających w składzie w Składzie Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego,

-       rejestr spraw prowadzonych przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki,

-       ewidencja upomnień wysłanych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

-       ewidencja tytułów wykonawczych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

-       ewidencja kontroli,

-       wykaz spisów zdawczo-odbiorczych archiwum zakładowego,

-       rejestr druków ścisłego zarachowania.

 

 

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnice przedsiębiorcy oraz podlega ograniczeniu zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

Poszczególne dokumenty dostępne są w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Lublinie.

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Lublinie gromadzi dokumenty archiwalne zgodnie z wymogami ustawy z dn. 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1506 z późn. zm.). Udostępnianie archiwów odbywa się na zasadach określonych w ww. ustawie.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się