2017-02-16

Rejestry, ewidencje, archiwa

-       rejestr skarg,

-       rejestr skarg przekazanych do załatwienia według kompetencji,

-       rejestr skierowanych do organów ścigania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,

-       rejestr wniosków o ukaranie skierowanych do sądów rejonowych,

-       rejestr nałożonych grzywien w formie mandatów karnych,

-       rejestr formularzy ewidencjonowanych,

-       lista rzeczoznawców do spraw jakości produktów i usług,

-       ewidencja arbitrów zasiadających w składzie w Składzie Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego,

-       rejestr spraw prowadzonych przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki,

-       ewidencja upomnień wysłanych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

-       ewidencja tytułów wykonawczych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

-       ewidencja kontroli,

-       wykaz spisów zdawczo-odbiorczych archiwum zakładowego,

-       rejestr druków ścisłego zarachowania.

 

 

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnice przedsiębiorcy oraz podlega ograniczeniu zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

Poszczególne dokumenty dostępne są w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Lublinie.

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Lublinie gromadzi dokumenty archiwalne zgodnie z wymogami ustawy z dn. 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1506 z późn. zm.). Udostępnianie archiwów odbywa się na zasadach określonych w ww. ustawie.