2017-02-16

Przyjmowanie i załatwianie spraw

W siedzibie Inspektoratu w Lublinie, przy ul Zana 38c przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywają się codziennie, od poniedziałku do piątku, od godziny 7.00 do godziny 14.00 (we wtorki od godziny 7.00 do godziny 15.30).

 

W Delegaturze WIIH w Chełmie, przy Placu Niepodległości 1 przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywają się codziennie, od poniedziałku do piątku, od godziny 7.00 do godziny 15.00 (we wtorki od godziny 7.00 do godziny 16.00).

 

W Delegaturze WIIH w Zamościu, przy ul. Partyzantów 3 przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywają się codziennie, od poniedziałku do piątku, od godziny 7.00 do godziny 15.00 (we wtorki od godziny 7.00 do godziny 16.00).

 

W Delegaturze WIIH w Białej Podlaskiej, przy ul. Brzeskiej 41przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywają się codziennie, od poniedziałku do piątku, od godziny 7.00 do godziny 15.00 (we wtorki od godziny 7.00 do godziny 16.00).

 

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Lublinie odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dn. 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dn. 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46 z późn. zm.).

 

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu od otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia brakujących dokumentów, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania.

Skargi lub wnioski nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później, niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. W przypadku nie załatwienia sprawy w powyższych terminach Inspekcja Handlowa obowiązana jest powiadomić zainteresowanego, podać przyczynę zwłoki i wskazać nowy termin załatwienia sprawy.

Korespondencja wpływająca do wojewódzkiego Inspektoratu jest przyjmowana przez sekretariat.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się