2017-02-20

Petycje

Od 6 września 2015 r. obowiązuje nowa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r. poz. 1195 z późn. zm.). Przepisy określają procedury  składania i rozpatrywania petycji.  Jednocześnie dostosowują prawo do określonego w art. 63 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej  obowiązku ustawowego uregulowania trybu rozpatrywania petycji. 

W myśl ustawy przedmiotem petycji może być żądanie zmiany przepisów prawa, podjęcia określonego rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Ustawa daje możliwość składania petycji osobom fizycznym i prawnym, do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Petycję można złożyć w formie pisemnej albo elektronicznie.

Postulat zawarty w petycji musi być adresowany do podmiotu mającego kompetencje w przedstawianej sprawie. Jeśli adresat ich nie ma, musi ją przesłać do właściwego adresata w ciągu 30 dni.

Prawidłowo złożona petycja powinna zawierać:

  -  oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję;

  -  wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję i adresu do korespondencji – w wypadku petycji indywidualnych to imię i nazwisko, miejscowość z kodem pocztowym, ulica z numerem domu i lokalu; w wypadku petycji zbiorowych, np. w imieniu organizacji, stowarzyszenia lub grupy osób, to nazwa każdego z tych podmiotów i dane osoby je reprezentującej, a także adres zamieszkania lub siedziby każdego z tych podmiotów;

 -   oznaczenie adresata petycji;

  -  określenie przedmiotu petycji.

Anonimy nie podlegają rozpoznaniu.

Petycja musi być podpisana:

-    składaną listownie podpisuje podmiot ją wnoszący, a jeżeli nie jest to osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów, podpis składa osoba je reprezentująca;

 -   składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, oraz zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję;

Złożenie petycji jest wolne od opłat.

 

Źródło: www.petycje.edu.pl