Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania świeżych
owoców i warzyw oferowanych w sieciach handlowych III kwartał
2016 r.
07.05.2018 więcej
Informacja zbiorcza z wyników kontroli prawidłowości obrotu wyrobami
alkoholowymi w roku 2016, w tym jakości handlowej napojów
spirytusowych
07.05.2018 więcej
Roczne sprawozdanie z działalności WIIH w Lublinie
w zakresie informacji o nieprawidłowościach oraz wniosków o
mediacje w 2016 r.
07.05.2018 więcej
Informacja za IV kwartał 2017 r. z kontroli jakości i prawidłowości
oznakowania ryb i przetworów rybnych w tym mrożonych
produktów w glazurze, z uwzględnieniem badań w kierunku
zgodności gatunku z deklarowanym.
07.05.2018 więcej
Informacja z kontroli opraw oświetleniowych pod kątem spełniania
wymagań określonych w rozporządzeniach (Dz. U., poz. 806,
dalej rozporządzenie MR, Dz. U. z 2013r., poz. 547, dalej:
rozporządzenie RoHS).
07.05.2018 więcej
Informacja z kontroli jakości handlowej produktów posiadających
oznaczenia ChNP, ChOG i GTS za IV kwartał 2016 r.
07.05.2018 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się